top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

webovej aplikácie „SemaforDental“

 

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti vo všetkých právnych vzťahoch, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou IT Dent s.r.o. so sídlom Trenčianska 675/9, 821 09 Bratislava, IČO: 53 923 774, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 154442/B (ďalej len „Spoločnosť“) a osobami, ktoré používajú webovú aplikáciu „SemaforDental“ (ďalej len „Aplikácia“) verejne dostupnú prostredníctvom webovej stránky www.semafordental.sk (ďalej len „Webstránka“).

 

 

I. Základné pojmy

 

Okrem pojmov zadefinovaných v úvode VOP a v ďalších ustanoveniach VOP, nasledujúce pojmy (tzv. legislatívne skratky) majú pre účely VOP nižšie uvedené významy:

 

1.1. „AZ“: zákon č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

1.2. „Cenník“: aktuálny cenník Aplikácie a služieb súvisiacich s Aplikáciou poskytovaných Spoločnosťou zverejnený na Webstránke. Cenník stanovuje výšky poplatkov Aplikácie na príslušné časové obdobie platnosti Licencie.

 

1.3. „Licencia“: licenčná zmluva uzatvorená v rámci VOP medzi Spoločnosťou a jednotlivými používateľmi Aplikácie, ktorou Spoločnosť v zmysle AZ udeľuje súhlas na používanie Aplikácie v súlade s VOP.

 

1.4. „Nariadenie GDPR“: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

1.5. „Osobné údaje“: údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, adresa bydliska, adresa na doručovanie, e-mailová adresa, telefónne číslo, obrazová alebo RTG snímka, biometrické údaje, informácie o zdravotnom stave, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátory, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

1.6. „Používateľ“: fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe zmluvy o používaní Aplikácie uzavretej so Spoločnosťou formou VOP oprávnene používa Aplikáciu.

 

1.7. „Prevádzkovateľ“: Spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju a tvorbe softvéru určenému na zabezpečovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení a vedenie s tým súvisiacej dokumentácie/agendy. Spoločnosti v zmysle AZ prináležia plné autorské majetkové práva k Aplikácii ako počítačovému programu, ktoré je oprávnená vykonávať vo svojom mene a na svoj účet. Spoločnosť zabezpečuje prevádzku Aplikácie, spravuje Aplikáciu a v zmysle Nariadenia GDPR spracúva Osobné údaje z poverenia/v mene Používateľov v postavení sprostredkovateľa.

 

1.8. „Služby Aplikácie“: elektronické služby poskytované Spoločnosťou Používateľom prostredníctvom Aplikácie na účely zabezpečovania prevádzkovania ich zdravotníckych zariadení a vedenie s tým súvisiacej dokumentácie/agendy.

 

1.9. „ZZ“: zdravotnícke zariadenie  - prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov prevádzkované Používateľom.

 

1.10. „Inštancia Aplikácie“: je vyhradené online prostredie Aplikácie vytvorené na vzdialenom serveri a určené na používanie formou vzdialeného prístupu pre konkrétneho Používateľa.

 

1.11. „Licenčné údaje“: sú súhrnom potrebných údajov, ktoré charakterizujú a konfigurujú Inštanciu Aplikácie konkrétneho Používateľa.

 

 

II. Všeobecné ustanovenia

 

2.1. VOP predstavujú zmluvu uzatvorenú medzi Spoločnosťou a Používateľom na diaľku prostredníctvom akceptácie VOP na Webstránke a stanovujú podmienky a pravidlá používania Aplikácie a upravujú práva a povinností Používateľov využívajúcich Služby Aplikácie. Používatelia sú povinní pred akceptáciou VOP riadne sa oboznámiť s ich aktuálnym znením a potvrdiť, že VOP akceptujú a pri používaní Aplikácie sa nimi budú riadiť a dodržiavať ich (vrátane prípadných úprav VOP). Okamihom akceptácie VOP Používateľom dôjde medzi Spoločnosťou a Používateľom k uzatvoreniu zmluvy o používaní Aplikácie v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“), ktorej súčasťou sú aj licenčná zmluva a zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Zmluva“).

 

2.2. Používateľ akceptáciou VOP vyjadruje svoj súhlas s tým, že komunikácia medzi ním a Spoločnosťou a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a telekomunikačných prostriedkov.

2.3. Pri používaní Aplikácie je Používateľ povinný dodržiavať príslušné zmluvné podmienky tretích osôb, ktorých tovary alebo služby priamo alebo nepriamo súvisia alebo sú nevyhnutné pre správne fungovanie Aplikácie (napríklad zmluvné podmienky poskytovateľa bezdrôtových dátových služieb alebo iných služieb poskytovaných tretími stranami, ktoré sú využívané pri používaní tejto Aplikácie).

 

2.4. Používateľ sa zaväzuje oznamovať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov zadaných v rámci registrácie Aplikácie. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia práv a povinností zo Zmluvy a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy zo strany Používateľa oprávňujúce Spoločnosť od Zmluvy odstúpiť. V prípade, ak v dôsledku takéhoto porušenia povinnosti Používateľa bude spôsobená akákoľvek škoda, nesie za ňu plnú zodpovednosť Používateľ a je povinný v celom rozsahu ju nahradiť.

2.5. V prípade, ak Používateľ umožní používanie Aplikácie tretím osobám, je povinný vopred tieto osoby riadne oboznámiť s aktuánym znením VOP a zabezpečiť, aby sa pri využívaní Služieb Aplikácie nimi riadili a dodržiavali ich (vrátane prípadných nasledujúcich úprav VOP). Používateľ zodpovedá za používanie Aplikácie/využívanie Služieb Aplikácie tretími osobami tak, ako by Aplikáciu používal/využíval Služby Aplikácie sám.

 

 

III. Aplikácia a Služby Aplikácie

 

3.1. Aplikácia je určená na využívanie v medicínskej praxi, na zabezpečovanie prevádzkovania ZZ, poskytovania zdravotnej starostlivosti a vedenie súvisiacej dokumentácie a agendy, najmä k vedeniu administratívy, zdravotnej dokumentácie, styku s poisťovňami a poskytujúca iné počítačové a informačné služby v medicínskej oblasti. Aplikácia spĺňa znaky autorského diela a vzťahujú sa ňu ustanovenia AZ a ďalšie predpisy z oblasti ochrany duševného vlastníctva. Aplikácia slúži najmä na (i) vedenie záznamov/dokumentácie o poskytnutej a plánovanej zdravotnej starostlivosti, (ii) objednávanie klientov, (iii) zúčtovanie cien poskytnutých výkonov zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb.

 

3.2. Aplikácia je online webovou aplikáciou, ktorá umožňuje za podmienok stanovených VOP spracúvať Používateľom vložený obsah. Obsahom sú všetky dáta a údaje, ktoré Používateľ zadá do Aplikácie. Aplikácia je prevádzkovaná a jej dáta sú uložené na vzdialených serveroch nachádzajúcich sa na území Európskej únie.

 

3.3. Aplikácia jednotlivým Používateľom umožňuje/poskytuje funkcionality v nimi určenom rozsahu, t.j. verzie Aplikácii v zmysle poskytnutej Licencie. Výber niektorých funkcionalít/Služieb Aplikácie je pre Používateľa voliteľný z možností zverejnených na Webstránke a závisí od voľby Používateľa. Služby Aplikácie, ktoré si Používateľ nevyberie, nebudú Používateľovi v Aplikácií sprístupnené. Používateľ má právo počas trvania Licencie rozširovať rozsah Aplikácie o nové funkcionality/Služby Aplikácie za dodatočnú odplatu.

 

3.4. Aktiváciu Inštancie Aplikácie zabezpečuje Prevádzkovateľ na základe žiadosti Používateľa, po zaplatení príslušného poplatku v zmysle Cenníka a po odsúhlasení VOP Používateľom po prihlásení sa do Inštancie Aplikácie.

 

3.5. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom doplnkové Služby Aplikácie, ktoré nie sú priamo súčasťou Služieb Aplikácie, a to najmä:

3.5.1. Možnosť zasielať SMS správ;

3.5.2. Dodatočný úložný priestor pre dokumenty, digitálne snímky, fotografie atď.

3.6. Prevádzkovateľ taktiež poskytuje Používateľom doplnkové služby (ďalej len „Doplnkové služby“) ako napríklad:

3.6.1. Import užívateľských dát do Inštancie Aplikácie;

3.6.2. Školenie Používateľov a pod.

 

3.7. Doplnkové služby sú spoplatnené podľa Cenníka.

 

3.8. Na základe poskytnutej Licencie (za odplatu) používanie Aplikácie a využívanie Služieb Aplikácie nie je pre Používateľov spoplatnené.

 

3.9. Používanie Aplikácie je podmienené prístupom Používateľa do internetu. Prístup Používateľa do internetu nie je súčasťou Aplikácie.

 

3.10. Automatické aktualizácie a upgrade Aplikácie - Prevádzkovateľ podľa potreby Aplikáciu aktualizuje a dopĺňa funkcionality Aplikácie bez potreby úkonu Používateľa; Používateľ akceptovaním VOP berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený Aplikáciu ďalej vyvíjať, meniť, vylepšovať a aktualizovať bez ďalšieho súhlasu alebo špecifického informovania Používateľa.

 

IV. Poplatky a platobné podmienky

 

4.1. Spoločnosť je oprávnená kedykoľvek upravovať Cenník. Zmena Cenníka sa považuje za oznámenú Požívateľovi okamihom zverejnenia aktuálnej verzie Cenníka na Webstránke. Zmeny Cenníka nebudú mať vplyv na poplatky už zaplatené na dobu trvania poskytnutej Licencie.

 

4.2. Spoločnosť vystavuje Používateľovi daňový doklad (faktúru) za používanie Aplikácie a Služieb Aplikácie na mesačnej báze. Uzavretím Zmluvy udeľuje Používateľ Spoločnosti súhlas, aby všetky daňové doklady za používanie Aplikácie boli vydávané vo forme elektronickej faktúry a boli mu zasielané na e-mailovú adresu určenú Používateľom ako kontaktná e-mailová adresa.

 

 

V. Používanie Aplikácie a požiadavky na prevádzku Aplikácie

 

5.1. Za bezchybný stav výpočtovej techniky a zodpovedajúce technické parametre výpočtovej techniky, na ktorej bude Aplikácia používaná, zodpovedá Používateľ. Používateľ má právo od Prevádzkovateľa požadovať informácie o požiadavkách Aplikácie na jej prevádzku – napr. typ a verzia prehliadača, veľkosť pamäte a výkon procesora počítača, na ktorom by mala byť Aplikácia používaná.

 

 

VI. Práva a povinnosti Používateľov

 

6.1. Používatelia sú povinní pri využívaní Aplikácie dodržiavať VOP, ako aj ostatné všeobecne záväzné predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky. Používateľ akceptáciou VOP prehlasuje, že bol oboznámený s funkčným určením a základnými ovládacími prvkami Aplikácie.

6.2. Používateľ je pri používaní Aplikácie povinný rešpektovať práva a oprávnené záujmy Spoločnosti, ako aj iných fyzických a právnických osôb zainteresovaných do zabezpečovania prevádzky/funkčnosti Aplikácie a/alebo poskytovania Služieb Aplikácie a/alebo Doplnkových služieb.

 

6.3. Používateľ sa zaväzuje, že bude Aplikáciu využívať len na účel, na ktorý je určená.

 

6.4. Pri využívaní Aplikácie je Používateľom zakázané:

6.4.1. zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť, upravovať akúkoľvek súčasť Aplikácie, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, integritu, chod alebo dáta Aplikácie,

6.4.2. používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy alebo konať akýmkoľvek spôsobom, ktoré/-ý by mohli/mohol mať negatívny vplyv na prevádzku Aplikácie,

6.4.3. akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie alebo jej časti, meniť, kopírovať a/alebo rozširovať vzhľad, grafické prvky, rozhranie, technický charakter a ďalšie vlastnosti Aplikácie,

6.4.4. ubezpečovať, naznačovať alebo informovať tretie osoby o tom, že používanie Aplikácie má akékoľvek garantované alebo pozitívne účinky na ich zdravotný stav.

 

6.5. Používatelia sa zaväzujú, že nebudú používať Aplikáciu, pokiaľ by jej použitím alebo používaním zo strany Používateľa došlo k porušeniu alebo porušovaniu právnych predpisov.

 

6.6. Používateľ je oprávnený používať Aplikáciu, ale nie je oprávnený ďalej ju akýmkoľvek spôsobom poskytovať tretím osobám ani prostredníctvom nej poskytovať ďalšie služby v rozpore s týmito VOP. Používateľ je oprávnený umožniť používanie Aplikácie pracovníkom ním prevádzkovaného ZZ.

 

6.7. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade zneužívania alebo podozrenia zo zneužívania Aplikácie boli vykonané všetky potrebné úkony smerujúce k upusteniu od takéhoto stavu alebo od činností porušujúcich právne predpisy alebo zmluvné dojednania medzi ním a Spoločnosťou, a tiež bezodkladne odstrániť všetky následky takýchto činností a zásahov do oprávnených záujmov Spoločnosti; tým nie je dotknutá zodpovednosť Používateľa za škodu spôsobenú Spoločnosti.

 

6.8. Používateľ je povinný poskytnúť potrebné obchodné a licenčné údaje na vyžiadanie Spoločnosti. Rovnako je Používateľ povinný bezodkladne o zmenách týchto údajov informovať Spoločnosť. Spoločnosť si vyhradzuje právo žiadať od Používateľov aj v budúcnosti niektoré ďalšie doplňujúce obchodné a licenčné údaje za účelom zlepšenia služieb a ochrany Používateľov. Spoločnosť sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú zneužité podľa Nariadenia GDPR. Neposkytnutie požadovaných údajov zo strany Používateľa oprávňuje Spoločnosť k prerušeniu poskytovania predplatenej podpory. Spoločnosť je oprávnená si v nevyhnutnom rozsahu a vhodným spôsobom, ktorý bude čo najmenej zaťažovať Používateľa, overovať dodržiavanie licenčných podmienok, najmä či je Aplikácia využívaná pre vyúčtovanie iba pod identifikačnými číslami (IČO) a (kód lekára), ktoré preukázateľne patrí Používateľovi.

VII. Práva a povinnosti Spoločnosti / Prevádzkovateľa

 

7.1. Spoločnosť/Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

7.1.1. v prípade potreby dočasne prerušiť možnosť používania Aplikácií v celom rozsahu alebo len čiastočne,

7.1.2. kedykoľvek vykonať technickú odstávku Aplikácie, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia,

7.1.3. vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto VOP alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

7.2. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať Služby Aplikácie okamžite, nepretržite alebo bez výpadkov. Spoločnosť negarantuje nepretržitú funkčnosť Aplikácie, a ani jej bezchybnú prevádzku. Prevádzkovateľ má zároveň právo v odôvodnených prípadoch na nevyhnutnú dobu bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu prerušiť funkčnosť Aplikácie. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá by mohla byť spôsobená v dôsledku používania, nefunkčnosti, a/alebo chybovosti Aplikácie alebo opatreniami Prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety alebo z iných prevádzkových dôvodov.

 

7.3. Používateľ akceptáciou VOP berie na vedomie, že niektoré časti funkcionality Aplikácie môžu byť založené na dátach, ktoré nadobúda Spoločnosť od tretích osôb a ktoré sa stávajú v dôsledku ich spracovania Spoločnosťou súčasťou Aplikácie. Používateľ berie na vedomie, že tieto údaje majú pre výkony zdravotníckej starostlivosti Používateľa výhradne informatívnu funkciu a Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť a správnosť týchto údajov.

 

7.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo umiestňovať do Aplikácie komerčné a iné oznámenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

7.5. Prevádzkovateľ si za účelom ďalšieho rozširovania a skvalitňovania Aplikácie a súvisiacich služieb (napr. aktualizácia Aplikácie) vyhradzuje právo získavať od Používateľa informácie o spôsobe, akým Aplikáciu používa. Tieto dáta budú vždy anonymné a nebude možné z nich získať identifikáciu tretích osôb.

 

7.6. Spoločnosť si vyhradzuje právo na budúce zmeny VOP, obchodných a licenčných podmienok oproti aktuálne platnému zneniu. Spoločnosť je oprávnená upravovať VOP v primeranom rozsahu, a to najmä v prípade:

7.6.1. zmeny právnej regulácie v oblasti medicínskeho práva, ochrany Osobných údajov, práva duševného vlastníctva alebo inej legislatívy majúcej vplyv na funkcionality Aplikácie a/alebo právne vzťahy medzi Spoločnosťou, Používateľmi a inými zainteresovanými tretími osobami,

7.6.2. rozvoja technológií,

7.6.3. zmeny cien dodávateľov Prevádzkovateľa alebo pri vydaní aktualizácie Aplikácie.

 

7.7. Spoločnosť nie je povinná oznamovať individuálne Používateľom alebo tretím osobám zmeny VOP (vrátane druhu, kvality, rozsahu a štruktúry Služieb Aplikácie). Aktuálne platné znenie VOP, obchodných a licenčných podmienok, a Cenníka sú vždy verejne prístupné na Webstránke.

7.8. Spoločnosť sa zaväzuje na požiadanie Používateľa, ktorí platí za používanie Aplikácie, exportovať Používateľovi jeho dáta v rozsahu: databáza pacientov, zdravotné záznamy pacientov, cenník, kalendár.

 

 

VIII. Zodpovednosť za používanie / využívanie Aplikácie

 

8.1. Spoločnosť upozorňuje Používateľa, že ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zodpovedá za ochranu zdravotnej dokumentácie a iných dôverných informácií spracúvaných s využitím Aplikácie a tiež, že je prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sú s využitím Aplikácie spracúvané Osobné údaje a iné dôverné údaje (ďalej len „IS“), v zmysle Nariadenia GDPR. Používateľ je povinný pravidelne vykonávať technickú aktualizáciu zdravotníckej dokumentácie uchovávanej v elektronickej podobe, zaviesť a dodržiavať interné opatrenia na ochranu zdravotnej dokumentácie a Osobných údajov a iných dôverných údajov spracovaných s využitím Aplikácie, a zoznámiť sa s funkcionalitami a možnosťami nastavenia Aplikácie umožňujúcimi napr. obmedzenie prístupu ku spracovávanej zdravotníckej dokumentácii, k úpravám zdravotníckej dokumentácie atď. Akúkoľvek zodpovednosť za plnenie povinností prevádzkovateľa IS v zmysle Nariadenia GDPR má výlučne Používateľ.

 

8.2. Aplikácia je navrhnutá a vytvorená tak, aby technicky umožňovala vedenie zdravotníckej dokumentácie a ochranu dôverných informácií v súlade s platnými právnymi predpismi, Spoločnosť však nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostatočnosť zdravotníckej dokumentácie vedenej v elektronickej podobe s využitím Aplikácie, napr. z dôvodu požiadaviek na vedenie častí dokumentácie v listinnej podobe; straty alebo poškodenia dát z médií, na ktorých je dokumentácia uložená; zmien technických prostriedkov umožňujúcich čítanie médií s uloženou zdravotníckou dokumentáciou, nesprávneho používania Aplikácie Používateľom a pod.

 

8.3. Používateľ je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti, dôvernosti a integrity dát uložených na svojich zariadeniach, vrátane dát, s ktorými pracuje Aplikácia. Ak Používateľ umožní Prevádzkovateľovi prístup k akýmkoľvek dátam, napríklad pri poskytovaní pomoci alebo údržby, Prevádzkovateľ môže predpokladať, že tieto dáta boli Používateľom riadne a úplne zálohované a Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu spôsobenú ich stratou alebo narušením. To neplatí v prípade, ak Používateľ označí konkrétne dáta ako nezálohované; v takom prípade má Spoločnosť právo spoplatniť ďalšiu prácu s týmito dátami tak, aby kompenzovala svoju zvýšenú zodpovednosť.

 

8.4. Spoločnosť nezodpovedá za žiadnu ujmu Používateľa spôsobenú nekompetentnou obsluhou, poruchou na technickom zariadení, nedodržaním prevádzkových odporúčaní uvedených v užívateľskej dokumentácii, nedodržaním licenčných podmienok alebo vzniknutou v dôsledku napadnutia počítačovými vírusmi alebo kybernetickým útokom.

 

8.5. Ak si uplatní akákoľvek tretia strana voči Spoločnosti akýkoľvek nárok súvisiaci s nedodržaním povinností Používateľa vyplývajúcich Používateľovi z VOP alebo licenčných podmienok, zaväzuje sa Používateľ viesť mimosúdne rokovania s treťou stranou a brániť Spoločnosť v prípadných súdnych, rozhodcovských či iných konaniach, to všetko na svoje náklady, a zaplatiť Spoločnosti prípadnú škodu. Za škodu sa v tomto prípade považuje aj akékoľvek peňažné plnenie, ktoré bude Spoločnosť povinná zaplatiť tretej strane na základe súdneho či iného rozhodnutia.

IX. Ochrana a spracúvanie Osobných údajov / Zmluva o spracúvaní Osobných údajov

 

9.1. Pre účely VOP / Zmluvy o spracúvaní Osobných údajov (ďalej len „ZoSOU“) sa v zmysle Nariadenia GDPR Používateľ považuje za prevádzkovateľa IS (ďalej len „Prevádzkovateľ IS“) a Prevádzkovateľ sa považuje za sprostredkovateľa (ďalej len „Sprostredkovateľ“).

 

9.2. Predmetom ZoSOU je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom IS spracúvaním Osobných údajov v mene Prevádzkovateľa IS pre účely plnenia predmetu Zmluvy.

 

9.3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje v mene Prevádzkovateľa IS v zmysle Zmluvy po dobu jej trvania.

 

9.4. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať Osobné údaje za nasledovnými účelmi:

9.4.1. plnenia predmetu Zmluvy, vrátane komunikácie,

9.4.2. spravovania databáz Prevádzkovateľa IS,

9.4.3. spravovania Webstránky a Inštancie Aplikácie,

9.4.4. správy a posielania marketingových ponúk v rámci email marketingu,

9.4.5. zaznamenávania aktivity Používateľov počas prehliadania Webstránky - online identifikátory.

 

9.5. Prevádzkovateľ IS je povinný poskytovať Sprostredkovateľovi na spracúvanie zákonne získané, správne a aktualizované Osobné údaje. V prípade zmeny v poskytnutých Osobných údajoch Prevádzkovateľ IS je povinný tieto zmeny bezodkladne oznámiť Sprostredkovateľovi.

 

9.6. Prevádzkovateľ IS je povinný zabezpečiť informovanie dotknutých osôb o tom, že ich údaje spracúva Sprostredkovateľ podľa Nariadenia GDPR.

 

9.7. V prípade, ak si dotknutá osoba uplatní práva podľa Nariadenia GDPR, ktoré majú vplyv na spracúvanie poskytnutých Osobných údajov Sprostredkovateľom, Prevádzkovateľ IS bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Sprostredkovateľa.

 

9.8. Prevádzkovateľ IS akceptáciou VOP vyjadruje a potvrdzuje súhlas so spracúvaním Osobných údajov prostredníctvom ďalších sprostredkovateľov poverených Sprostredkovateľom.

 

9.9. Sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu Osobných údajov dotknutých osôb, najmä ich dôvernosť, integritu a dostupnosť, v súlade s Nariadením GDPR a opatreniami v oblasti technickej a organizačnej bezpečnosti. Sprostredkovateľ je poverený vykonávať nasledovné spracovateľské operácie s Osobnými údajmi v neautomatizovanej aj automatizovanej podobe, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírenie alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie.

 

9.10. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie Osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia GDPR tak, aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

 

9.11. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Osobných údajoch, ktoré spracúva. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť mlčanlivosť, resp. zaviazať mlčanlivosťou o Osobných údajoch aj fyzické osoby (jeho oprávnené osoby a iné ním osoby zmluvne zaviazané), ktoré prídu do styku s Osobnými údajmi, ak nie sú viazané mlčanlivosťou podľa osobitného zákona. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania Osobných údajov.

 

9.12. Sprostredkovateľ je povinný  vykonať opatrenia podľa Nariadenia GDPR nasledovne:

9.12.1. prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania Osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä pseudonymizáciu a šifrovanie Osobných údajov, zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania Osobných údajov, proces obnovy dostupnosti Osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu, proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania Osobných údajov,

9.12.2. pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti prihliadať na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie Osobných údajov, a to najmä náhodné zničenie alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu alebo neoprávnené poskytnutie prenášaných Osobných údajov, uchovávaných Osobných údajov alebo inak spracúvaných Osobných údajov, alebo neoprávnený prístup k takýmto Osobným údajom.

 

9.13. Sprostredkovateľ je povinný po zohľadnení povahy spracúvania Osobných údajov a informácií dostupných Sprostredkovateľovi v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť Prevádzkovateľovi IS vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR a pri zabezpečovaní plnenia povinností Prevádzkovateľa IS podľa Nariadenia GDPR.

 

9.14. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečeným spôsobom vrátiť Prevádzkovateľovi IS Osobné údaje po zániku Zmluvy a bezpečne vymazať všetky existujúce kópie, ktoré obsahujú Osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto Osobných údajov. Za bezpečný výmaz sa považuje fyzické zničenie nosičov informácií, ich demagnetizácia, alebo bezpečný prepis dát s Osobnými údajmi, napríklad použitím bezpečného softvérového nástroja pre vymazanie dát.

 

9.15. Sprostredkovateľ môže osobné údaje poskytnúť orgánom a inštitúciám, ak to vyžaduje osobitný predpis. Pred takýmto poskytnutím Osobných údajov je Sprostredkovateľ povinný Prevádzkovateľa IS o tomto zamýšľanom poskytnutí informovať.

 

9.16. Sprostredkovateľ bude uchovávať Osobné údaje na vzdialených úložiskách v rámci Slovenskej republiky, ostatných členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, s čím Prevádzkovateľ IS výslovne súhlasí. Sprostredkovateľ je oprávnený vykonávať prenos Osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií za Prevádzkovateľa IS.

 

9.17. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude Prevádzkovateľovi IS oznamovať všetky porušenia ochrany Osobných údajov, ktoré u neho vzniknú a môžu mať dopad na Osobné údaje Prevádzkovateľa IS.

X. Licencia / licenčné podmienky

 

10.1. Aplikácia je ako počítačový program autorským dielom, ku ktorému prináležia výlučné autorské majetkové práva Spoločnosti a je chránená predovšetkým AZ a ostatnými príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. Výlučne len Spoločnosť je oprávnená poskytnúť súhlas na používanie Aplikácie - Licenciu. Podmienky používania Aplikácie stanovuje, vydáva a mení výhradne len Spoločnosť.

 

10.2. Aktiváciou Inštancie Aplikácie Spoločnosť udeľuje Používateľovi nevýhradnú Licenciu – právo používania Aplikácie v rozsahu zaplatených funkcionalít Aplikácie, Služieb Aplikácie, príp. Doplnkových služieb, a to s časovým obmedzením na trvanie platnosti zaplatenej Licencie.

 

10.3. Licenčné údaje sú neprenosné a používateľ sa zaväzuje zabrániť ich neoprávnenému použitiu a/alebo zneužitiu. Používateľ súhlasí s tým, že používanie Aplikácie v rozpore s licenčnými podmienkami podľa VOP a/alebo porušenie licenčných podmienok podľa VOP, je dôvodom na zrušenie Licencie/odstúpenie od Zmluvy zo strany Spoločnosti.

 

10.4. Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite zablokovať funkcionality Aplikácie v prípade ukončenia/zániku platnosti Licencie.

 

10.5. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť Licenciu tretej osobe bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti.

 

10.6. Používateľ nie je oprávnený Aplikáciu analyzovať, meniť, upravovať a dopĺňať, rozmnožovať, spracovávať, upravovať, distribuovať, vyhotovovať preklad Aplikácie zo strojového kódu do zdrojového jazyka, voľne modifikovať, adaptovať Aplikáciu podľa svojej potreby, a to ani prostredníctvom tretích osôb, pokúšať sa o získanie zdrojového kódu alebo dešifrovať Aplikáciu, vykonávať akékoľvek úpravy, adaptáciu, zlepšenie, zdokonalenie, preklad alebo odvodené dielo z Aplikácie, odstrániť, meniť, schovávať alebo znejasniť informácie o majetkových právach (vrátane upozornenia o autorských právach a ochranných známkach) Spoločnosti alebo s ňou spriaznených osôb, partnerov, dodávateľov alebo poskytovateľov licencií pre Aplikáciu alebo inak upravovať Aplikáciu. Rovnako nie je Používateľ oprávnený vyhotoviť záložnú rozmnoženinu Aplikácie, a to ani prostredníctvom tretích osôb, nakoľko takáto rozmnoženina nie je potrebná pre jej fungovanie a používanie. Používateľ nie je oprávnený preskúmať ani testovať funkčnosť Aplikácie, za účelom zistenia princípov, na ktorých bola Aplikácia založená a vytvorená, resp. ktorýkoľvek prvok Aplikácie. Porušenie podmienok podľa tohto odseku Používateľom je dôvodom na okamžité zablokovanie Používateľa v Aplikácii a odstúpenie od Zmluvy zo strany Spoločnosti. Nárok Spoločnosti na náhradu škody voči Používateľovi nie je týmto dotknutý.

 

10.7. Licencia nesmie byť Používateľom postúpená/prevedená tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Spoločnosti.

 

10.8. Používateľ aktiváciou Inštancie Aplikácie alebo reaktiváciou Aplikácie nenadobúda vlastnícke právo, ani žiadne majetkové ani osobnostné práva k Aplikácii, ani k žiadnej jej súčasti. Používateľ nadobudne len právo na užívanie Aplikácie za podmienok uvedených vo VOP.

XI. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie trvania zaplatenej Licencie. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou zo strany Používateľa alebo odstúpením od Zmluvy v prípadoch stanovených VOP a/alebo zákonom.

 

11.2. Používateľ môže Zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou účinnou výlučne len ku koncu niektorého kalendárneho mesiaca doručenou Prevádzkovateľovi minimálne 7 dní pred koncom daného kalendárneho mesiaca. V prípade neskoršieho doručenia výpovede Prevádzkovateľovi, sa výpovedná lehota predlžuje do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

11.3. VOP, Zmluva a práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúce a priamo v nich neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami ObZ a AZ, aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

11.4. V prípade, ak niektoré ustanovenia VOP budú zmluvné strany, ich právni nástupcovia, príslušné súdy alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia VOP budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostanú aj naďalej v platnosti. Zmluvné strany budú v danom prípade postupovať tak, aby účel ustanovení VOP považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a pre zmluvné strany, resp. ich právnych nástupcov právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

 

11.5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo VOP sa budú v prvom rade snažiť riešiť zmierom – dohodou. Pre prípad, ak by zmluvné strany nedospeli k zmieru, sa zmluvné strany dohodli, že spory vyplývajúce a/alebo súvisiace so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad, alebo zrušenie, vznik iného právneho stavu, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárovi spoločnosti podľa ObZ, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoRK“), a to jediným rozhodcom, ktorý bude ustanovený v zmysle § 6 ods. 3 ZoRK vybranou osobou, ktorou je Arbitrium Internationale z.z.p.o. so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 45 746 737 (ďalej len „Vybraná osoba“), v lehote 10 dní odo dňa začiatku rozhodcovského konania z aktuálneho zoznamu rozhodcov. Rozhodcovské konanie bude prebiehať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ZoRK a ustanovení Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu (ďalej len „SRS“) Vybranej osoby ako zriaďovateľa zverejneného v Obchodnom vestníku č. 140/2015 dňa 23.07.2015, pričom funkciu predsedníctva SRS a predsedu predsedníctva SRS bude vykonávať Vybraná osoba. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany záväzné a konečné.

 

11.6. VOP sú sprístupnené/zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na Webstránke.

 

11.7. Toto znenie VOP je účinné od 24.04.2024.

IT Dent s.r.o.

bottom of page